Stipendirahaston säännöt

1 § Rahaston tarkoitus

Rahaston tarkoituksena on tukea seuran junioriharrastajia (B-ikäiset tai alle) rahoittamalla harrastukselle välttämättömiä kuluja, kuten leiri- ja pelaajamaksut tai varustehankinnat.

Stipendirahaston avulla voidaan mahdollistaa myös seuran järjestämänä maksutonta harrastustoimintaa lapsille ja nuorille kesäaikana. Harrastajille maksuttomaan harrastustoimintaan ei saa liittyä kilpailullisia tavoitteita.

Hakukelpoisia ovat seuran jäsenet, joiden maksukyky on heikentynyt väliaikaisesti tai perheen tulot ovat pienet. Maksukyvyn alentuminen voi johtua mm. työttömyydestä, tulojen pienuudesta, tai muusta erityisestä syystä.

2 § Rahaston peruspääoma ja kartuttaminen

Rahaston   peruspääoma   koostuu   seuran taseesta varatusta 10 000€ pääomasta ja yhteistyökumppaneiden antamasta lahjoituksesta. 

Rahaston pääomaa kartutetaan seuran tuloksesta johtokunnan vuosittain päättämällä summalla sekä mahdollisilla yksityisten, yritysten tai yhteisöjen antamilla lahjoituksilla.

Rahaston varoja ei kartuteta sijoitustoiminnalla.

3 § Rahaston käyttäminen

Rahastosta myönnettävistä avustuksista päättää seuran johtokunnan valitsemat kaksi luotettua henkilöä.

Rahastosta voi hakea tukea ympäri vuoden. Päätös tuen myöntämisestä tehdään kahden viikon aikana hakemuksen jättämisestä.

Tuen saamisen edellytyksenä on seuran jäsenyys sekä jäsenmaksun suorittaminen.

Rahaston varoista myönnettävä maksimisumma voi olla enintään 4 000€ vuodessa ja yhdelle hakijalle enintään 400€ vuodessa, josta varusteisiin enintään 150€. Johtokunta voi tarvittaessa muuttaa näitä enimmäismääriä.

Tukea ei myönnetä takautuvasti jo toteutuneisiin kuluihin.

Tuen avulla hankituista varusteista tulee toimittaa kuitti, tai varustehankinta voidaan tehdä maksusitoumuksella seuran yhteistyöyrityksistä.

Tuen avulla hankittu ehjä varuste tulee palauttaa seuralle, mikäli tarve varusteelle päättyy.

Tuen saajan yksityisyydensuojan säilyttämiseksi hakijoiden henkilötietoja käsittelevät vain hakemuksista päättävät luotetut henkilöt. Varustehankinnat voidaan tehdä nimettöminä, leiri- ja pelaajamaksuista välittyy tieto myös joukkueen vaitiolovelvolliselle rahastonhoitajalle.

Rahaston varojen käyttämisessä on noudatettava seuran talousohjeita.

4 § Rahaston käytön valvonta

Rahastoa varten on Liperin Osuuspankissa erillinen tili.

Rahaston käyttöä valvoo seuran johtokunta.

Rahaston rahaliikenne kirjataan kirjanpitolain mukaisesti seuran kirjanpitoon. Toiminnantarkastajat tarkastavat seuran tilinpidon asiallisuuden vuosittain ja antavat siitä lausuntonsa seuran kevätkokoukselle.

************************************************************

Säännöt on hyväksytty Viinijärven Urheilijat ry:n johtokunnassa 7.2. 2019 ja päivitetty ViU syyskokouksen 2021 päätöksellä muotoilemalla 1§ tekstiä koskemaan myös B-ikäisiä ja maksuttoman harrastepesiksen järjestämistä.