Seuran tehtävä ja visio 2020 - 2025

Huippuseura valmiina nousuun

Strategiatyössä määriteltiin uudelleen Viinijärven urheilijoiden tehtävät ja missio sekä asetettiin seuralle uudet tavoitteet.

Strategiaa alettiin tekemään tilanteessa, jossa seuran talous on kunnossa ja perustoiminnot pyörivät ns. omalla painollaan. Seura koki jonkinasteisen lamaantumisen, kun Superpesispaikasta luovuttiin 2016 ja myös Susirajan Maila –yhteistyö päättyi. Samalla junioritoiminta pieneni muutamaan juniorijoukkueeseen.

Strategian luomiseen kutsuttiin mukaan halukkaita seuran jäseniä sekä kiinnostuneita ulkopuolisia. Kokoontumisia työryhmällä oli vaihtelevilla kokoonpanoilla viisi. Strategia valmistui aikataulussa elokuussa 2019. Tämän jälkeen tavoitteet jalkautetaan toimintakäsikirjaan vuodelle 2020.

Seuran toimintaa tarkasteltiin kilpailija-analyysin kautta, oman asemoinnin päivittämisellä ja keskustelemalla yleisistä kehitysnäkymistä harrastustoiminnassa. Ryhmä teki seurasta myös SWOT-analyysin.

Strategiatyöryhmän loppuraportti on kokonaisuudessaan luettavissa täältä


Strategian painopistealueet vuosittain

2020: ORGANISAATION JA TOIMINTATAPOJEN KEHITTÄMINEN JA VAKIINNUTTAMINEN

2021: SEURAIDENTITEETIN TARKASTELU, MARKKINOINNIN UUDISTAMINEN

2022: HARRASTUSPOLKUJEN VAKIINNUTTAMINEN (kilpailu, harrastus, toimitsija…)

2023: POIKAPESISTOIMINNAN VAKIINNUTTAMINEN, JUNIORIT

2024: SEURAAVAN STRATEGIAKAUDEN VALMISTELU

2025: YKKÖSPESIS

Seuran tehtävä

Seuran tehtäväksi määriteltiin strategiatyössä pesäpallourheilu kaikilla ikätasoilla. Kussakin ikäluokassa joukkueiden tavoitteena on pelata korkeimmalla mahdollisella tasolla. Seuran toimintaan otetaan mukaan jatkossa myös poikajuniorit.

Aikuistasolla pyritään säilyttämään paikka Suomensarjassa ja strategiakauden aikana nostaa suunnitelmallisesti ja hallitusti kilpailutasoa omien junioreiden kehitystä tukien aina korkeimman sarjatason kynnykselle asti.

Harrastepesis on edelleen tärkeä osa ViU:n toimintaa. Tavoitteena on ottaa myös miesten harrastejoukkueet näkyväksi osaksi Viinijärven Urheilijoita.

Seuravisio

Viidessä vuodessa seura on haluttu kumppani, tunnettu ja vahva toimija junioriurheilussa paikallisesti sekä arvostettu jäsen pesäpalloyhteisössä.

Viiden vuoden kuluttua Viinijärven Urheilijoiden tavoitteena on olla erittäin toimiva organisaatio, jolla on kaikki valmiudet nousta kilpailemaan Superpesispaikasta.

Urheilutoiminnan tuloksena kasvatamme junioreista oman lajinsa huippuosaajia pelaamaan, valmentamaan ja tuomaritoimintaan.


STRATEGISET TAVOITTEET

Strategisten tavoitteiden kehittämiseen käytetään koko strategiakausi. Nämä ovat niitä konkreettisia osa-alueita, joita strategiassa asetettujen tavoitteiden saavuttaminen vaatii. Tavoitteiden toteuttamiseen ja kehittämiseen kiinnitetään kuhunkin halukas työryhmä, joka ideoi ja toteuttaa tai delegoi toteutettavaksi tarvittavat toimenpiteet sekä asettaa toimenpiteille mitattavat tavoitteet. Tavoitteiden toteutumista seurataan toimintasuunnitelmissa ja –kertomuksissa.

1) Vahva seuraidentiteetti (Sitouttaminen, toimiva organisaatio)

Tätä kehittämällä korjataan SWOT –analyysissa esiin tulleita uhkia liittyen eri sidosryhmien sitouttamiseen ja toiminnan yhtenäisyyteen, sekä vahvistetaan hyviä perinteitä ja niiden siirtymistä eteenpäin. Viulaisuus tehdään näkyväksi ja siirrettäväksi. Vahva seuraidentiteetti on hyvä pohja markkinoinnin kehittämiselle.

2) Kumppanuuksien uudistaminen (Sitouttaminen, toimiva organisaatio, laadukas urheilutoiminta)

Taloudellisen turvan ja toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi kehitetään uusia tapoja lähestyä sponsoreita ja yhteistyökumppaneita. Tätä työtä tehdään ottaen huomioon vahvan seuraidentiteetin luomiseen tarvittavat toimenpiteet. Kumppanuudet ja seuraidentiteetti ovat osa seuran markkinointia. Markkinointia varten tehdään erillinen markkinointisuunnitelma.

3) Kiinnostavin junioriseura (toimiva organisaatio, laadukas urheiluseura, sitouttaminen)

Kiinnostavuus luodaan kestävästi juniorityön laatua kehittämällä. Kiinnostavaa ei ole vain upea ulkokuori, vaan sisällön pitää olla sitä vastaava, mieluummin jopa sen ylittävä. Iso rooli tässä kehitystyössä on palkatulla junioripäälliköllä ja hänelle osoitetuilla tehtävillä. Myös hyvin tehty markkinointi tukee ja lisää kiinnostavuutta.

4) Vakiintuneet harrastuspolut (laadukas urheilutoiminta, sitouttaminen, toimiva organisaatio)

Myös tämä kohta kuuluu vahvasti junioripäällikön työhön. Polkujen suunnitteleminen ja kehittämien on kirjattu hänen työnkuvaansa.

Erilaisia polkuja tarjotaan pelillisesti eri tasoilla: kilpa- ja pelisarja, tavoitteena edustusjoukkue. Harrastusmahdollisuudet tulee olla tarjolla aikuisten lisäksi nuoremmille halukkaille. Mikäli pelaaminen ei ole kiinnostava vaihtoehto, tarjolla pitää olla mahdollisuus siirtyä toimitsijaksi (tuomari, kirjuri, huoltaja, jojo). Seura tarjoaa myös mahdollisuudet osallistua toimintaan talkoolaisena.

5) Toimintakäsikirja eläväksi (laadukas urheilutoiminta, sitouttaminen, toimiva organisaatio, vahva seuraidentiteetti)

Toimintakäsikirja on seuran toiminnan selkäranka. Toimintakäsikirja saatetaan ajan tasalle ja sen sisällön jakaminen ja jalkauttaminen kaikkien joukkueiden toimintaan tulee tehdä toimivalla tavalla.

Toimintakäsikirjaan lisätäänä yksiselitteiset kuvaukset tehtävänkuville ja ohjeet korvauksille eri tehtävistä.

Lisäksi sinne kirjataan lauseet yksilöiden kunnioittamisesta ja hyväksymisestä, selkeä linjaus päihteettömyydelle sekä toimet kaikenlaisen kiusaamisen estämiseksi ja kitkemiseksi.

Mikä on meille tärkeää

ViU:ssa noudatetaan koko pesäpalloliikkeen yhteisesti hyväksymiä arvoja.

  • Olemme kaikkien kansallispeli

Olemme ylpeitä pesäpallon perinteistä ja tarinoista. Kunnioitamme pesäpallon perinteitä ja perustamme toimintamme niihin sekä lajin erityispiirteisiin sen edelleen kehittämisessä.

  • Edistämme yhdenvertaisuutta, tasa-arvoisuutta ja suvaitsevaisuutta

Kuuntelemme arvostavalla tavalla erilaisia näkemyksiä ja tarjoamme kaikille tasavertaiset mahdollisuudet lajin harrastamiseen. Toimimme ratkaisukeskeisesti lajin ja yhteisen edun parhaaksi. Kannustamme ihmisiä lajin harrastamiseen heidän omista lähtökohdistaan ja edistämme erilaisten harrastepelimuotojen kokeiluja ja levittämistä.

  • Toimimme tavoitteellisesti ja avoimesti yhdessä.

Päätöksentekomme ja viestintämme on avointa ja luottamukseen perustuvaa kaikilla tasoilla Kehitämme pesäpalloa yhdessä sen harrastajien kanssa ja hyödynnämme kaikkien asiantuntemusta, osaamista ja kokemusta. Johtamisemme on tavoitteellista, suunnitelmallista, osallistavaa ja innostavaa. Arvioimme toimintaamme ja sen kehittymistä säännöllisesti.

  • Olemme urheilullisia

Tarjoamme lajin pariin tuleville monipuolista ja kokonaisvaltaista valmennusta ”Pesäpallon polkujen” eri vaiheissa ja sisällöillä. Kehitämme jatkuvasti pesäpallon harrastamista ja sen saavutettavuutta.

Aktivoimme ja koulutamme pesäpallon harrastajia vastuunottoon omasta hyvinvoinnistaan ja terveydestään.